Lalitpur Bike Station – 01-5555402

Lalitpur Bike Station Pvt LTD. (Authorized Retailer)
Pulchowk, Lalitpur

Ph: 00977 1 5555402

M: Anup Shrestha 9851049084
M: Ramesh Das Shrestha 9843202923
M: Karma Ghale 9841217597
M: Rajesh man Shakya 9841258822

Email: info@lalitpurbikestation.com
www.trekbikesnepal.com